Zmiana? Zacznij od siebie! IV edycja – Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości

Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości w partnerstwie z Fundacją Instytut Projektów Innowacyjnych realizuje projekt dofinansowany z UE. Kwota dofinansowania z UE: 1 063 599,28zł.

Okres realizacji: 01.09.2022 – 31.08.2023

Obszar realizacji: gostyński, śremski, pleszewski, międzychodzki, kościański, koniński, słupecki, wolsztyński

 

ZMIANA? ZACZNIJ OD SIEBIE! PROJEKT AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ IV EDYCJA

Projekt „ Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej – IV edycja ” nr RPWP.07.01.02-30-0120/22 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i edukacyjno-zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 100 osób korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej  w wieku 18-64 zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne.

Warunki uczestnictwa

Projekt jest skierowany do osób, które spełniają następujące warunki:

 1. są w wieku 18-64;
 2. są bezrobotne (zarejestrowane we właściwym miejscowo Urzędzie Pracy) lub bierne zawodowo (pozostające bez pracy, niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, nie poszukujące aktywnie zatrudnienia);
 3. zamieszkują na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Kto może skorzystać?

Projekt skierowany jest do 100 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, w wieku 18-64, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (61K/39M), zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego (we wskazanym obszarze realizacji), w tym:

 • 100 osób (61K/39M) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
 • 20 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, w tym min. 6 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, min. 4 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (z niepełnosprawnością sprzężoną lub z niepełnosprawnością intelektualną), min. 10 osób z zaburzeniami psychicznymi lub z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • 10 osób (6K/4M) spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczającego wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki,
 • 10 osób (6K/4M) korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Co można zyskać, biorąc udział w projekcie?

Uczestnikom projektu oferujemy darmowe wsparcie, które obejmuje;

Program zajęć w projekcie obejmuje:

 • WSPARCIE PSYCHOSPOŁECZNE – spotkania indywidualne dla 100 UP:
 •  Indywidualne spotkania z psychologiem 3h/osobę.
 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym 3h/osobę.
 • WSPARCIE PRAWNE – konsultacje indywidualne dla 100 UP:
 • Indywidualne spotkania z prawnikiem 3h/osobę.
 • WSPARCIE GRUPOWE- warsztaty z doradcą zawodowym oraz psychologiem dla 100 UP:
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych – 18h (3 dni x 6h)
 • Warsztaty grupowe z aktywnego poszukiwania pracy oraz grupowe poradnictwo zawodowe – 12h (2 dni x 6h).
 • AKTYWIZACJA ZAWODOWA
 • Kursy zawodowe/szkolenia (60 osób). Zgodnie z zaplanowaną ścieżką rozwoju zawodowego. (stypendium szkoleniowe w wysokości 1000,00zł netto);
 • Indywidualne konsultacje z pośrednikiem pracy dla 80 osób (3h/osobę);
 • 3 miesięczny staż dla 80 osób (stypendium stażowe w wysokości 1565,00zł netto miesięcznie)

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do kontaktu z Biurem Projektu:

Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości
ul. Polska 15, 60-595 Poznań
tel. 61 662 11 60
tel. kom: 536 878 211 / 577 666 854

mail: biuro@systemowaszkola.com

 

 

W związku z realizacją projektu ,,Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacji społeczno – zawodowej IV edycja” nr RPWP.07.01.02-30-0120/22 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 577 666 854.

23.02.2023

Prezentujemy harmonogram szkoleń – indywidualne spotkania z prawnikiem (gr. VII)

Kliknij aby pobrać

oraz

harmonogram szkoleń – indywidualne spotkania z prawnikiem (gr. VIII)

Kliknij aby pobrać

4.01.2023

Prezentujemy harmonogram szkoleń – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy (gr. IX)

Kliknij aby pobrać

oraz

harmonogram szkoleń – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy (gr. X)

Kliknij aby pobrać

29.12.2022

Prezentujemy harmonogram szkoleń – zajęcia grupowe z doradcą (gr. IX)

Kliknij aby pobrać

oraz

harmonogram szkoleń – zajęcia grupowe z doradcą (gr. X)

Kliknij aby pobrać

23.12.2022

Prezentujemy harmonogram szkoleń – zajęcia grupowe z psychologiem (gr. IX)

Kliknij aby pobrać

oraz

harmonogram szkoleń – zajęcia grupowe z psychologiem (gr. X)

Kliknij aby pobrać

16.12.2022

Prezentujemy harmonogram szkoleń – indywidualne spotkania z doradcą (gr. IX)

Kliknij aby pobrać

oraz

harmonogram szkoleń – indywidualne spotkania z doradcą (gr. X)

Kliknij aby pobrać

15.12.2022

Prezentujemy harmonogram szkoleń – indywidualne spotkania z psychologiem (gr. IX)

Kliknij aby pobrać

oraz

harmonogram szkoleń – indywidualne spotkania z psychologiem (gr. X)

Kliknij aby pobrać

14.12.2022

Prezentujemy harmonogram szkoleń – Magazynier

Kliknij aby pobrać

09.12.2022

Prezentujemy harmonogram spotkań – grupowe spotkania z doradcą (gr.VII- VIII).

Kliknij aby pobrać

oraz grupowe spotkania z psychologiem (gr.VII- VIII)

Kliknij aby pobrać

07.12.2022

Prezentujemy harmonogram spotkań – grupowe spotkania z doradcą (gr.VII- VIII).

Kliknij aby pobrać

oraz grupowe spotkania z psychologiem (gr.VII- VIII)

Kliknij aby pobrać

02.12.2022

Prezentujemy harmonogram spotkań – indywidualne spotkania z doradcą (gr. VIII).

Kliknij aby pobrać

oraz indywidualne spotkania z psychologiem (gr. VIII)

Kliknij aby pobrać

30.11.2022

Prezentujemy harmonogram spotkań – indywidualne spotkania z doradcą (gr.VII).

Kliknij aby pobrać

oraz indywidualne spotkania z psychologiem (gr.VII)

Kliknij aby pobrać

25.11.2022

Prezentujemy harmonogram spotkań – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy (gr V).

Kliknij aby pobrać

23.11.2022

Prezentujemy harmonogram spotkań – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy (gr IV).

Kliknij aby pobrać

21.11.2022

Prezentujemy harmonogram spotkań – grupowe spotkania z doradcą (gr.V).

Kliknij aby pobrać

oraz grupowe z psychologiem (gr.V)

Kliknij aby pobrać

18.11.2022

Prezentujemy harmonogram spotkań – grupowe spotkania z doradcą (gr.VI).

Kliknij aby pobrać

oraz grupowe spotkania z psychologiem (gr.VI)

Kliknij aby pobrać

18.11.2022

Prezentujemy harmonogram spotkań – grupowe spotkania z doradcą (gr.IV)

Kliknij aby pobrać

oraz grupowe spotkania z psychologiem (gr.IV)

Kliknij aby pobrać

17.11.2022

Prezentujemy harmonogram spotkań – indywidualne spotkania z doradcą (gr. V)

Kliknij aby pobrać

oraz indywidualne spotkania z psychologiem (gr. V)

Kliknij aby pobrać

17.11.2022

Prezentujemy harmonogram spotkań – indywidualne spotkania z prawnikiem (gr.VI).

Kliknij aby pobrać

17.11.2022

Prezentujemy harmonogram spotkań – indywidualne spotkania z prawnikiem (gr.III).

Kliknij aby pobrać

oraz indywidualne spotkania z prawnikiem (gr.IV)

Kliknij aby pobrać

17.11.2022

Prezentujemy harmonogram spotkań – indywidualne spotkania z prawnikiem (gr.I).

Kliknij aby pobrać

oraz indywidualne spotkania z prawnikiem (gr.II)

Kliknij aby pobrać

17.11.2022

Prezentujemy harmonogram spotkań – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy (gr III).

Kliknij aby pobrać

14.11.2022

Prezentujemy harmonogram spotkań – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy (gr I).

Kliknij aby pobrać

oraz indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy (gr II).

Kliknij aby pobrać

10.11.2022

Prezentujemy harmonogram spotkań – indywidualne spotkania z doradcą (gr.VI).

Kliknij aby pobrać

oraz indywidualne spotkania z psychologiem (gr.VI)

Kliknij aby pobrać

10.11.2022

Prezentujemy harmonogram spotkań – indywidualne spotkania z doradcą (gr.IV).

Kliknij aby pobrać

oraz indywidualne spotkania z psychologiem (gr.IV)

Kliknij aby pobrać

09.11.2022

Prezentujemy harmonogram spotkań -Szkolenie/ Kurs Gospodarz Obiektu

Kliknij aby pobrać

08.11.2022

Prezentujemy harmonogram spotkań – grupowe spotkania z doradcą (gr.III).

Kliknij aby pobrać

oraz grupowe spotkania z psychologiem (gr.III)

Kliknij aby pobrać

04.11.2022

Prezentujemy harmonogram spotkań – grupowe spotkania z doradcą (gr.II).

Kliknij aby pobrać

oraz grupowe spotkania z psychologiem (gr.II)

Kliknij aby pobrać

3.11.2022

Prezentujemy harmonogram spotkań -Szkolenie/ Kurs Magazynier z elementami sprzedaży

Kliknij aby pobrać

28.10.2022

Prezentujemy harmonogram spotkań – indywidualne spotkania z doradcą (gr.III).

Kliknij aby pobrać

oraz indywidualne spotkania z psychologiem (gr.III)

Kliknij aby pobrać

27.10.2022

Prezentujemy harmonogram spotkań – grupowe spotkania z doradcą (gr.I).

Kliknij aby pobrać

oraz grupowe spotkania z psychologiem (gr.I)

Kliknij aby pobrać

26.10.2022

Prezentujemy harmonogram spotkań – indywidualne spotkania z doradcą (gr.II)

Kliknij aby pobrać

oraz indywidualne spotkania z psychologiem (gr. II)

Kliknij aby pobrać

20.10.2022

Prezentujemy harmonogram spotkań – indywidualne spotkania z doradcą (gr.I)

Kliknij aby pobrać

oraz indywidualne spotkania z psychologiem (gr. I)

Kliknij aby pobrać

06.03.2023

Z radością informujemy, że w lutym 2023r. 39 Uczestników zakończyło udział w 3-miesięcznym stażu zawodowym. Wśród nich byli Uczestnicy ze Słupcy, Piły, Kościana oraz z Poznania.

Uczestnicy skorzystali nie tylko ze stypendium stażowego, ale przede wszystkim zdobyli doświadczenie zawodowe oraz nowe umiejętności, które z pewnością ułatwią im znalezienie zatrudnienia.

 

03.02.2023

Informujemy, że 18 Uczestników projektu zakończyło udział w szkoleniu zawodowym ,,Projektant i administrator baz danych” które odbyło się w Pile terminie 18.01.2023-28.01.2023. w zakresie 100h.  Wszyscy Uczestnicy podeszli do egzaminu zewnętrznego i zdobyli certyfikaty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Gratulujemy!

 

03.02.2023

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0120/22 pt.: Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacja społeczno – zawodowa IV edycja dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradztwa prawnego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Rozeznanie prawnik

28.12.2022

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0120/22 pt.: Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacja społeczno – zawodowa IV edycja dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług szkolenia zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Rozeznanie kurs zawodowy projektant i administrator baz danych

08.12.2022

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0120/22 pt.: Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacja społeczno – zawodowa IV edycja dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług szkolenia zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Rozeznanie kurs zawodowy magazynier

22.11.2022

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0120/22 pt.: Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacja społeczno – zawodowa IV edycja dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Rozeznanie doradca zawodowy

22.11.2022

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0120/22 pt.: Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacja społeczno – zawodowa IV edycja dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie poradnictwa psychologicznego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Rozeznanie psycholog

07.11.2022

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0120/22 pt.: Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacja społeczno – zawodowa IV edycja dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług szkolenia zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Rozeznanie kurs zawodowy gospodarz obiektów

04.11.2022

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0120/22 pt.: Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacja społeczno – zawodowa IV edycja dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Rozeznanie doradca zawodowy

03.11.2022

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0120/22 pt.: Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacja społeczno – zawodowa IV edycja dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług poradnictwa psychologicznego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Rozeznanie psycholog

27.10.2022

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0120/22 pt.: Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacja społeczno – zawodowa IV edycja dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług szkolenia zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Rozeznanie kurs zawodowy magazynier

19.10.2022

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0120/22 pt.: Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacja społeczno – zawodowa IV edycja dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

rozeznanie rynku doradca zawodowy

17.10.2022

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0120/22 pt.: Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacja społeczno – zawodowa IV edycja dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradztwa prawnego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

rozeznanie rynku prawnik

13.10.2022

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0120/22 pt.: Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacja społeczno – zawodowa IV edycja dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

rozeznanie doradca zawodowy

13.10.2022

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0120/22 pt.: Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacja społeczno – zawodowa IV edycja dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług poradnictwa psychologicznego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

rozeznanie usługi psychologiczne

Zmiana? Zacznij od siebie! IV edycja