Zmiana? Zacznij od siebie! – Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości

Realizator: Wielkopolska Szkoła Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Partner: Fundacja Partycypacji Społecznej
Termin realizacji: 20.06.2018 – 30.09.2019
Obszar realizacji: województwo wielkopolskie
Numer wniosku: RPWP.07.01.02-30-0067/17

Celem projekt jest aktywizacja społeczna i edukacyjno-zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 100 osób korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej w wieku od 18 do 64 lat, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne.

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które:

 • mieszkają na terenie województwa wielkopolskiego
 • mają od 18 do 64 lat
 • mają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo

Co można zyskać biorąc udział w projekcie?

W ramach udziału w projekcie oferujemy:

 • doradztwo zawodowe
 • kursy
 • szkolenia
 • stypendium szkoleniowe (max 500 zł netto)
 • staże zawodowe (stypendium stażowe max 997,40 zł netto)
 • zwrot kosztów dojazdu
 • wyżywienie podczas zajęć

SZCZEGÓŁY PROJEKTU
Projekt obejmuje udział 100 osób niepracujących (67 Kobiet i 33 Mężczyzn), w tym:

 • 15 os bezrobotnych z 3 profilem
 • 85 os. biernych zawodowo
 • 10 os. niepełnosprawnych
 • 50 os. korzystających z POPŻ
 • 20 os. spełniających przesłankę wielokrotnego wykluczenia

W ramach projektu każdy z 100 uczestników otrzyma wsparcie indywidualne w postaci spotkań:

 • z doradcą zawodowym (3 godz. )
 • z psychologiem (3 godz.)

oraz wsparcie grupowe

 • trening aktywizacyjno-motywacyjny (2 dni)
 • trening kompetencji i umiejętności (3 dni)

Ponadto:

 • 40 uczestników weźmie udział w warsztatach plastycznych.
 • 50 uczestników zrealizuje przynajmniej jeden kurs zawodowy
 • 50 uczestników skorzysta z indywidualnego pośrednictwa pracy
 • 60 uczestników zrealizuje 3 mies. staż zawodowy.

Aktualizacja 20.03.2020

Dotyczy realizacji projektu pn. Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacji społeczno – zawodowej II, Nr RPWP.07.01.02-30-0011/18, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, Beneficjent aktualizuje harmonogram wsparcia: Staże zawodowe

Harmonogram staże zawodowe

Aktualizacja 07.06.2019

W związku z realizacją projektu  Nr RPWP.07.01.02-30-0067/17 pt.,,Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacji społeczno zawodowej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie usług szkolenia zawodowego, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Rozeznanie kursy zawodowe

Aktualizacja z dnia 06.09.2018

W związku z realizacją projektu  Nr RPWP.07.01.02-30-0067/17 pt. ,,Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacji społeczno- zawodowej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie usług, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załącznikach.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Rozeznanie

Harmonogram wsparcia

0. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

0.0 Formularz zgłoszeniowy

0.1 Ankieta kwalifikacyjna

0.2 wywiad z komisją

1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

2. Oświadczenie uczestnika

3. Oświadczenia łącznie

4. Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ

5. Umowa uczestnictwa w projekcie

Harmonogram wsparcia – zmiana 1

Harmonogram wsparcia – zmiana 2

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – WSP

 

Zmiana? Zacznij od siebie!