Zmiana? Zacznij od siebie! III – Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości

Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości w partnerstwie z Fundacją FIPI realizuje projekt dofinansowany z UE. Kwota dofinansowania z UE: 916 013,04 zł.

Okres realizacji: 01.06.2021 – 30.09.2022

Obszar realizacji: gostyński, śremski, pleszewski, międzychodzki, kościański, koniński, słupecki, wolsztyński

 

ZMIANA? ZACZNIJ OD SIEBIE! PROJEKT AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ III

Projekt „ Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej III ” nr RPWP.07.01.02-30-0228/19 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i edukacyjno-zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 100 osób korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej  w wieku 18-64 zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne.

Warunki uczestnictwa

Projekt jest skierowany do osób, które spełniają następujące warunki:

 1. są w wieku 18-64;
 2. są bezrobotne (zarejestrowane we właściwym miejscowo Urzędzie Pracy posiadające III profil pomocy) lub bierne zawodowo (pozostające bez pracy, niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, nie poszukujące aktywnie zatrudnienia);
 3. zamieszkują na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Kto może skorzystać?

Projekt skierowany jest do 100 osób bezrobotnych (15Kobiet/10Mężczyzn) lub biernych zawodowo (46K/29M), 18-64 lat, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (61K/39M), zamieszkałych na terenie woj. wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym:

 1. 100 osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dni 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (61K/39M),
 2. min. 6 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (4K/2M),
 3. min 4 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością sprzężoną, z niepełnosprawnością intelektualną (3K/1M),
 4. min 10 osób z zaburzeniami psychicznymi lub osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (7K/3M),
 5. min. 10 osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (6K/4M),
 6. min.10 osób spełniających przesłanki ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki (6K/4M).

Co można zyskać, biorąc udział w projekcie?

Uczestnikom projektu oferujemy darmowe wsparcie, które obejmuje;

Indywidualne Wsparcie Doradcze dla 100 uczestników projektu (udział we wsparciu jest obowiązkowy):

 • Indywidualne spotkania z psychologiem 3h/osobę.
 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, 3h/osobę.

Grupowe Wsparcie Psychospołeczne 100 uczestników projektu (udział we wsparciu jest obowiązkowy):

 • Trening motywacji, kompetencji i umiejętności społecznych – 18h (3 dni x 6h)
 • Warsztaty grupowe z aktywnego poszukiwania pracy oraz grupowe poradnictwo zawodowe – 12h (2 dni x  6h).

Aktywizacja zawodowa

 • Kursy zawodowe/szkolenia (60 osób). Zgodnie z zaplanowaną ścieżką rozwoju zawodowego.
 • Indywidualne konsultacje z pośrednikiem pracy dla 60 osób  (3h/osobę);
 • 3 miesięczny staż dla 80 osób (stypendium stażowe w wysokości 1 440,00 zł netto /m-c netto.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do kontaktu z Biurem Projektu:

Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
tel. 61 662 11 60
tel. kom: 537 597 666
mail: projekty@grupaprofesja.com

 

20.08.2021

W związku z realizacją projektu ,,Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacji społeczno – zawodowej III edycja” nr RPWP.07.01.02-30-0228/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 577 666 854.

Harmonogram – doradztwo, zajęcia grupowe – gr. I 

Harmonogram – doradztwo, zajęcia grupowe – gr. II, III

 

17.08.2021

W związku z realizacją projektu ,,Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacji społeczno – zawodowej III edycja” nr RPWP.07.01.02-30-0228/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 577 666 854.

Harmonogram – psycholog, zajęcia grupowe – gr. I, II, III

 

11.08.2021

W związku z realizacją projektu ,,Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacji społeczno – zawodowej III edycja” nr RPWP.07.01.02-30-0228/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 577 666 854.

Harmonogram – psycholog, zajęcia indywidualne – gr. I, II, III

Harmonogram – doradztwo, zajęcia indywidualne – gr. I, II, III

 

Zmiana? Zacznij od siebie! III