Zmiana? Zacznij od siebie! II – Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości

Wielkopolska Szkoła Przedsiębiorczości w partnerstwie z Fundacją Partycypacji Społecznej realizuje projekt dofinansowany z UE. Kwota dofinansowania z UE: 934 799,19 zł.

ZMIANA? ZACZNIJ OD SIEBIE! PROJEKT AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ II

Projekt „ Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej II ” nr RPWP.07.01.02-30-0011/18 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, 7.1. Aktywna Integracja 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i edukacyjno-zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 100 osób korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej  w wieku 18-64 zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają wszystkie trzy poniższe kryteria:

Miejsce zamieszkania: województwo wielkopolskie
Wiek: 18 – 64 lata
Status na rynku pracy: osoby bezrobotne/bierne zawodowo

CO MOŻNA ZYSKAĆ BIORĄC UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Uczestnikom projektu oferujemy darmowe wsparcie, które obejmuje;

 •  doradztwo zawodowe,
 •  szkolenia,
 •  warsztaty integracyjne,
 •  kursy zawodowe (stypendium szkoleniowe 6,78 netto za godz. )
 •  staże zawodowe (stypendium stażowe 1017,40 zł netto za miesiąc)
 •  zwrot kosztów dojazdu
 •  wyżywienie podczas zajęć

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do kontaktu z Biurem Projektu:

Wielkopolska Szkoła Przedsiębiorczości
 ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
tel. 61 662 11 60
tel. kom: 537 597 666
mail: projekty@grupaprofesja.com

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Harmonogram wsparcia

0.Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie zmiana II

1.Formularz zgłoszeniowy

1.1.Obowiązek informacyjny RODO do formularza

2.Deklaracja uczestnistwa w projekcie

3.Oświadczenie UP

4.Oświadczenia łącznie korekta

5.1.Oświadczenie POPŻ od OPERATORA

5.2.Oświadczenie POPŻ od UCZESTNIKA

6.Umowa uczestnictwa w projekcie

W projekcie wsparciem zostanie objętych 100 mieszkańców Wielkopolski, w tym:

 •  15 os bezrobotnych
 •  85 os. biernych zawodowo
 •  20 os. niepełnosprawnych (6 z umiarkowanym stopniem, 4 ze znacznym lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. 10 z zaburzeniami psychicznymi lub całościowymi zaburzeniami rozwojowymi)
 •  10 os. korzystających z POPŻ
 •  10 os. spełniających przesłankę ubóstwa doświadczających wielokrotnego wykluczenia

AKTUALNOŚCI Z PROJEKTU

Data: 01.09.2020

W związku z realizacją projektu  Nr RPWP.07.01.02-30-0011/18 pt.

,,Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacji społeczno- zawodowej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie usług: kursy zawodowe z egzaminem zewnętrznym, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załącznikach:

Rozeznanie rynku – kursy zawodowe: Komputerowy-podstawowy; Excel

Data: 22.07.2019

W związku z realizacją projektu  NrRPWP.07.01.02-30-0011/18 pt.
,,Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacji społeczno- zawodowej II” , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zapraszamy do
składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem
rozeznania wskazanym w załącznikach:

Do pobrania:

Rozeznanie

Data: 09.07.2019

W związku z realizacją projektu  NrRPWP.07.01.02-30-0011/18 pt.
,,Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacji społeczno- zawodowej II” , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zapraszamy do
składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem
rozeznania wskazanym w załącznikach:

Do pobrania:

Rozeznanie

Data: 22.05.2019

W związku z realizacją projektu  NrRPWP.07.01.02-30-0011/18 pt.
,,Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacji społeczno- zawodowej II” , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zapraszamy do
składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem
rozeznania wskazanym w załącznikach:

Do pobrania:

Data: 03.07.2019

W związku z realizacją projektu  NrRPWP.07.01.02-30-0011/18 pt.
,,Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacji społeczno- zawodowej II” , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zapraszamy do
składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem
rozeznania wskazanym w załącznikach:

Do pobrania:

Rozeznanie

Data: 14.03.2019

W związku z realizacją projektu pn. „Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej II”, nr RPWP.07.01.02-30-0011/18 , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług psychologa, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Do poprania:

Rozeznanie rynku – psycholog

Data: 14.03.2019

W związku z realizacją projektu pn. „Zmiana? Zacznij od siebie! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej II”, nr RPWP.07.01.02-30-0011/18 , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradcy zawodowego, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Do poprania:

Rozeznanie rynku – doradca zawodowy

Zmiana? Zacznij od siebie! II