Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej – Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości

Realizatorzy: Wielkopolska Szkoła Przedsiębiorczości Sp. z o. o. i Fundacja Partycypacji Społecznej

Termin realizacji: 01.06.2017 – 30.09.2018

Obszar realizacji: województwo wielkopolskie

Oferujemy: kursy, szkolenia, warsztaty, staże zawodowe (stypendium 1 300 zł)

Zdobądź doświadczenie, zyskaj pracę i dodatkowe umiejętności!!!

Osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji zapraszamy do udziału w projekcie: . „Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej”

Projekt skierowany jest do osób z obszaru województwa Wielkopolskiego, bezrobotnych lub biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych. 

Projekt obejmuje udział 100 osób niepracujących (70K, 30M) (bezrobotnych 40 os. i biernych zawodowo 60 os.)

Celem projektu  jest: wzrost aktywności społeczno- zawodowej uczestników projektu poprzez indywidualne doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne, grupowe warsztaty z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych oraz skierowanie uczestników projektu na podstawie Indywidualnego Planu Działania na dalsze zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej. Projekt zakłada również szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje (kończące się egzaminem wewnętrznym) oraz 4 miesięczny staż lub z zakresu aktywizacji społecznej – warsztaty integracyjne. Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy i praca socjalną.

Projekt zakłada: promowanie włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowej w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego Uczestnika Projektu.

W ramach projektu oferujemy:

 • zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym, psychologiem, treningi kompetencji i umiejętności społecznych,praca socjalna z Uczestnikiem Projektu
 • pośrednictwo pracy (spotkanie z doradcą zawodowym)
 • darmowy kurs zawodowy (dla 60% uczestników)
 • grupowe warsztaty integracyjne, warsztaty plastyczne
 • płatne 3 miesięczne staże zawodowe ze stypendium 1300 zł (dla 60% uczestników)

Szczegółowe kryteria rekrutacji:

 • Miejsce zamieszkania: województwo Wielkopolskie
 • Wiek Uczestników 18-64 lata
 • Status na rynku pracy: osoby niepracujące – bezrobotne bądź bierne zawodowo korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem. W pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby długotrwale bezrobotne zakwalifikowane przez Powiatowy Urząd Pracy do III profilu pomocy, osoby otrzymujące wsparcie z POPŻ, osoby niepełnosprawne
 • Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, które kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.
 • Osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji materialnej, spełniające przesłankę ubóstwa, którym przysługuje prawo do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej   m.in. uczestniczące w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa.
 • Miejsca w projekcie: przewidziano udział 70 kobiet i 30 mężczyzn

Harmonogram realizacji Projektu:

1. Rekrutacja uczestników projektu (100 osób)

2. Centrum wsparcia psychospołecznego (100 osób) – zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym, psychologiem, treningi kompetencji i umiejętności społecznych,praca socjalna z Uczestnikiem Projektu

3. Rozwój kompetencji zawodowych (60 osób) – kursy zawodowe – podniesienie kompetencji zawodowych, realizacja min. 1 kursu zawodowego

4. Centrum włączenia społecznego (aktywizacja społeczna) (40 osób) – grupowe warsztaty integracyjne, warsztaty plastyczne (decoupage, lepienie w glinie, malowanie ceramiki, wyplatanie z wikliny)

5. Centrum włączenia zawodowego – Aktywizacja zawodowa – staże zawodowe (60 osób) – dostosowane pod indywidualną ścieżkę kariery Uczestnika.

W trakcie trwania stażu (3 miesiące) każdy Uczestnik otrzyma 1300,00 zł stypendium stażowego miesięcznie.

6. Pośrednictwo pracy (100 osób) – Każdy Uczestnik zostanie objęty pośrednictwem pracy, dzięki czemu pozna swój profil zawodowy oraz planowaną ścieżkę rozwoju, wraz z doradcą przygotuje CV oraz list motywacyjny, pozna specyfikę lokalnego rynku pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 577 666 854  lub wysyłając e-mail: projekty.wlkp@fundacja-spoleczna.pl

Formularz zgłoszeniowy, prosimy wysyłać pocztą, lub złożyć osobiście w biurze projektu:

Biuro projektu:
WIELKOPOLSKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O. O.
ul Sieradzka 4c

60-163 Poznań

Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie

Oswiadczenie o wizerunku

Oświadczenie o niepełnosprawności

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Aktualizacja 09.05.2018 r.

W związku z realizacją projektu nr RPWP.07.01.02-30-0032/16 pt.: „Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

1.Rozeznanie rynku w ramach projektu „Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej” wraz z załącznikami

Aktualizacja 28.03.2018

W związku z realizacją projektu nr RPWP.07.01.02-30-0032/16 pt.: „Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

1.Rozeznanie rynku w ramach projektu „Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej” wraz z załącznikami

Aktualizacja 07.03.2018

W związku z realizacją projektu nr RPWP.07.01.02-30-0032/16 pt.: „Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:
1.Rozeznanie rynku w ramach projektu „„Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej” wraz z załącznikami

Aktualizacja 05.03.2018

W związku z realizacją projektu nr RPWP.07.01.02-30-0032/16 pt.: „Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:
1.Rozeznanie rynku w ramach projektu „„Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej” wraz z załącznikami

Aktualizacja 14.02.2018

W związku z realizacją projektu nr RPWP.07.01.02-30-0032/16 pt.: „Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursu zawodowego, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:
1.Rozeznanie rynku w ramach projektu „„Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej” wraz z załącznikami

Aktualizacja 18.01.2018

W związku z realizacją projektu nr RPWP.07.01.02-30-0032/16 pt.: „Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:
1.Rozeznanie rynku w ramach projektu „„Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej” wraz z załącznikami

Aktualizacja 08.12.2017

W związku z realizacją projektu nr RPWP.07.01.02-30-0032/16 pt.: „Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

 1. Rozeznanie rynku w ramach projektu „Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej”
 2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami.     

Aktualizacja 10.11.2017

W związku z realizacją projektu „Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno – zawodowej” nr RPWP.07.01.02.-30-0032/16”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego: Oś priorytetowa: 7. Włączenie społeczne, Działanie: 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na usługę szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfikatów prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych

Dokument do pobrania:

Rozeznanie rynku w projekcie

Aktualizacja 12.10.2017

W związku z realizacją projektu „Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno – zawodowej” nr RPWP.07.01.02.-30-0032/16”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego: Oś priorytetowa: 7. Włączenie społeczne, Działanie: 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na na wynajem sal oraz catering dla uczestników projektu. 

Zapytanie – rozeznanie rynku, cenowe – wynajem sali

Zapytanie – rozeznanie rynku, cenowe Catering

Świadczenie usług pracownika socjalnego.

W związku z realizacją projektu „Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno – zawodowej” nr RPWP.07.01.02.-30-0032/16”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego: Oś priorytetowa: 7. Włączenie społeczne, Działanie: 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług pracownika socjalnego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym w trybie rozeznania rynku.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno – zawodowej” wraz z załącznikami. 

Aktualizacja 25.09.2018 r.

W związku z realizacją projektu nr RPWP.07.01.02-30-0032/16 pt.: „Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

1.Rozeznanie rynku w ramach projektu „Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej” wraz z załącznikami

Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu: 983 585,00. Wartość dofinansowania z UE: 934 405,75 zł

Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej