Regulamin – Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmę pod nazwą Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości Sp. z o.o

I. Organizator szkolenia

Szkolenia organizuje Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań, NIP: 7831701111 na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000468852. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5000,00 złotych.

II. Uczestnik szkolenia

Uczestnikiem szkolenia organizowanego przez Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości Sp. z o.o jest każda osoba, której udział w szkoleniu został zgłoszony Organizatorowi.

III. Oferta szkolenia

Zakres, program, termin, cena oraz miejsce szkolenia określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie systemowaszkola.com Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu, miejsca szkolenia, bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników, najpóźniej na dwa dni kalendarzowe przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia zgodnie uczestnik otrzymuje informację o odwołaniu szkolenia droga telefoniczną lub elektroniczną. Odwołanie szkolenia skutkuje zwrotem wniesionej przez uczestnika opłaty w terminie najpóźniej 7 dni roboczych od daty otrzymania podpisanej przez nabywcę szkolenia faktury korygującej na wskazane przez niego konto bankowe. Kwoty te za zgodą uczestnika mogą zostać zaliczone na poczet jego uczestnictwa w takim samym szkoleniu w innym terminie lub w innej usłudze rozwojowej świadczonej przez instytucję szkoleniową.

 1. Zgłoszenie udziału – umowa

Zgłoszenia udziału w szkoleniu dokonuje się, przesyłając do Organizatora formularz zgłoszeniowy on-line zamieszczony na stronie systemowaszkola.com, przekazując informację drogą mailową, telefoniczną lub osobiście w siedzibie Organizatora. Zgłoszenie udziału w szkoleniu w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem stanowi zawarcie umowy z Organizatorem i jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w pkt IV Regulaminu.

2. Rezygnacja z udziału – odstąpienie od umowy

Uczestnik, który zawarł umowę o szkolenie może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub emailem na adres szkolenia@systemowaszkola.com w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. zgłoszenia udziału w szkoleniu. W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie. Rezygnacja z udziału w szkoleniu złożona w terminie późniejszym, na mniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nieobecność zgłoszonej osoby na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości ceny za szkolenie. W przypadku, gdy szkolenie – za zgodą uczestnika – rozpoczyna się przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Obowiązująca jest pisemna forma rezygnacji z udziału w szkoleniu.

Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od Umowy (rezygnacją ze szkolenia).

3. Zmiana terminu szkolenia

W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować – do wyboru – nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za szkolenie.

IV. Cena szkolenia i warunki płatności

Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych oraz w przypadku szkoleń stacjonarnych: serwis kawowy, poczęstunek. W przypadku szkoleń otwartych istnieje obowiązek dokonania wpłaty w wysokości 100 % ceny szkolenia w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. W szczególnych przypadkach Organizator może udzielić zgody na inny termin zapłaty za szkolenie. Poprzez dokonanie wpłaty rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Organizatora w przypadku uiszczenia zapłaty za szkolenie przelewem na rachunek bankowy Organizatora. W przypadku szkoleń zamkniętych realizowanych na zamówienie firm i instytucji zapłata za szkolenie następuje w terminie wynikającym z umowy.

V. Reklamacje

Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja musi być złożona na piśmie. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. Forma rekompensaty będzie każdorazowo ustalana z klientem.

VI. Poufność danych

 1. Organizator zobowiązuje się nie ujawniać nikomu, bez uprzedniej pisemnej zgody, jakichkolwiek informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy.
 2. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do zachowania poufności i nieujawniania osobom nieupoważnionym informacji dotyczących zbiorów zawierających dane osobowe lub innych wiadomości, które mogłyby ujawnić jakąkolwiek treść przetwarzanych danych osobowych lub umożliwić dostęp do nich.

VII. Zasady uczestnictwa w szkoleniach

 1. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez zgody prowadzącego i Organizatora.
 2. Materiały szkoleniowe, które uczestnik otrzymuje podczas szkolenia nie służą do rozpowszechniania ich w celach komercyjnych/sprzedażowych osobom trzecim.
 3. Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nie przeszkadzanie pozostałym uczestnikom szkolenia i prowadzącemu, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.
 4. Na terenie Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 5. Podczas trwania szkoleń uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa i środków ochrony w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną.

VIII. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika szkolenia/nabywcy szkolenia jest Organizator.
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://systemowaszkola.com/privacy-policy/

IX. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem systemowaszkola.com  będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.01.2021r.

Regulamin