Regulamin – Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmę pod nazwą Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości Sp. z o.o

 1. Organizator szkolenia

Szkolenia organizuje Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań, NIP: 7831701111 na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000468852. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5000,00 złotych.

 1. Uczestnik szkolenia

Uczestnikiem szkolenia organizowanego przez Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości Sp. z o.o jest każda osoba, której udział w szkoleniu został zgłoszony na formularzu zgłoszeniowym Organizatora lub jej udział został potwierdzony w inny sposób przewidziany przez zapisy niniejszego Regulaminu (np. odrębną umową). Osoba lub osoby zgłaszające udział w szkoleniu, niezależnie od formy, przekazując Organizatorowi formularz zgłoszeniowy potwierdzają, że są w pełni upoważnione do reprezentacji kontrahenta w zakresie nabycia szkolenia u Organizatora.

III. Oferta szkolenia

Zakres i program szkolenia, miejscowość, w której szkolenie jest organizowane, jego termin oraz cena określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie systemowaszkola.com Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu, miejsca szkolenia, bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników, najpóźniej na dwa dni kalendarzowe przed rozpoczęciem szkolenia. W takim wypadku Organizator dokonuje zwrotu wpłaconych przez Uczestników kwot w terminie najpóźniej 7 dni od daty otrzymania podpisanej przez nabywcę szkolenia faktury korygującej na wskazane przez niego konto bankowe.

 1. Zgłoszenie udziału – umowa

Zgłoszenia udziału w szkoleniu dokonuje się przesyłając do Organizatora formularz zgłoszeniowy lub przekazując go e-mailem pod wskazany w formularzu adres e-mailowy. Zgłoszenia można również dokonać za pomocą formularza on-line zamieszczonego na stronie systemowaszkola.com. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia; liczy się data wpływu formularza zgłoszeniowego do Organizatora. Po upływie tego terminu można zgłosić swój udział za pomocą formularza zgłoszeniowego pod warunkiem jednoczesnego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem. Zgłoszenie udziału w szkoleniu w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem stanowi zawarcie umowy z Organizatorem i jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w pkt V i VI Regulaminu.

 1. Rezygnacja z udziału – odstąpienie od umowy

Uczestnik, który zawarł umowę o szkolenie może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (przesłania formularza zgłoszeniowego). W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie. Rezygnacja z udziału w szkoleniu złożona w terminie późniejszym, na mniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nieobecność zgłoszonej osoby na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości ceny za szkolenie. W przypadku, gdy szkolenie – za zgodą uczestnika – rozpoczyna się przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Obowiązująca jest pisemna forma rezygnacji z udziału w szkoleniu.

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy należy dostarczyć osobiście lub przesłać stosowne oświadczenie pocztą lub e-mailem do Organizatora. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od Umowy (rezygnacją ze szkolenia).

 1. Zmiana terminu szkolenia

W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować – do wyboru – nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za szkolenie.

VII. Zmiana wykładowcy

Organizator ma prawo zmienić wykładowcę na danym szkoleniu z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania uczestników. Organizator gwarantuje w takim przypadku odpowiednie przygotowanie merytoryczne nowego wykładowcy. Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez uczestnika.

VIII. Cena szkolenia i warunki płatności

Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, poczęstunek. W przypadku szkoleń otwartych istnieje obowiązek dokonania wpłaty w wysokości 100 % ceny szkolenia w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. W szczególnych przypadkach Organizator może udzielić zgody na inny termin zapłaty za szkolenie. Wpłatę uiszcza się na rachunek bankowy Organizatora – numer rachunku jest zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym lub płatnością w systemie płatności internetowych Przelewy24. Poprzez dokonanie wpłaty rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Organizatora w przypadku uiszczenia zapłaty za szkolenie przelewem na rachunek bankowy Organizatora W przypadku szkoleń zamkniętych realizowanych na zamówienie firm i instytucji zapłata za szkolenie następuje w terminie wynikającym z umowy/porozumienia z zamawiającym.

 1. Reklamacje

Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja musi być złożona na piśmie. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. Forma rekompensaty będzie każdorazowo ustalana z klientem.

 1. Poufność danych
 • Organizator zobowiązuje się nie ujawniać nikomu, bez uprzedniej pisemnej zgody, jakichkolwiek informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy.
 • Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do zachowania poufności, gdzie zobowiązuje się do zachowania poufności i nieujawniania osobom nieupoważnionym informacji dotyczących zbiorów zawierających dane osobowe lub innych wiadomości, które mogłyby ujawnić jakąkolwiek treść przetwarzanych danych osobowych lub umożliwić dostęp do nich.
 1. Zasady uczestnictwa w szkoleniach
 1. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez zgody prowadzącego i Organizatora.
 2. Materiały szkoleniowe, które uczestnik otrzymuje podczas szkolenia, wręczane są na potrzeby szkolenia i nie służą do rozpowszechniania ich w celach komercyjnych/sprzedażowych osobom trzecim.
 3. Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem oraz spożywania środków odurzających, zmieniających stan świadomości bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.
 4. Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nie przeszkadzanie pozostałym uczestnikom szkolenia i prowadzącemu, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotó
 5. Na terenie Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osó

XII. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika szkolenia/nabywcy szkolenia jest Organizator.
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://systemowaszkola.com/privacy-policy/

XIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Organizator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen bez uszczerbku dla praw nabytych przez nabywcę szkolenia, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem systemowaszkola.com
 3. będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Organizatora. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.01.2021r.
 6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu. 

Regulamin