Podróż bohatera do kariery – Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości

Realizator: Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości sp. z o.o.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z:

BRC Consulting Renata Różycka – Lider projektu

Stichting forEducation on Agility Liberating Structures– Partner projektu z Holandii

Termin realizacji: 2020-04-01 do 2021-03-31

Celem projektu jest wypracowanie we współpracy z partnerem ponadnarodowym form reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem przy wykorzystaniu metody Hero’s Journey.

Istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na innowacyjne, zindywidualizowane, bardziej efektywne narzędzia, metody pracy z osobami z grup wykluczonych.

Pojawiają się wśród nich problemy z umiejętnością adaptacji do bieżącej sytuacji (w tym w miejscu pracy) asertywnością, radzeniem sobie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, nauką sprawstwa, przywództwem. Oznacza to, że nacisk w przypadku pracy z osobami z takiej grupy docelowej powinien być położony na praktyczne wsparcie rozwoju takich umiejętności i kompetencji, które pozwolą przezwyciężyć te bariery.

Metoda Hero’s Journey to kompleksowy pakiet narzędzi przy pomocy których można przeprowadzić sesję coachingową lub 2 dniowy warsztat dla grupy nawet 12 osób. Narzędzie jest elastyczne i można wykorzystywać je w całości, w wersji skróconej, lub korzystać z elementów zależnie od potrzeb i czasu.

Głównym założeniem Podróży Bohatera jest wsparcie uczestników w wyznaczaniu i osiąganiu istotnych dla nich celów, jak i przechodzeniu transformacji i zmiany.

Ideą jest też wzmocnienie poczucia mocy, sprawczości oraz motywacji do działania.

Metoda ta sprawia, że uczestnicy warsztatu w niemal intuicyjny sposób sięgają do bardzo ważnych aspektów, które mają wpływ na dokonywane przez nich decyzje. W efekcie mają również wpływ na osiągane cele. Te aspekty związane są z ich: najważniejszymi wartościami, wyjściem z wykluczenia, bezrobocia, posiadaną wizją, prawdziwą misją – czyli wszystkim tym co w dokonywaniu zmiany, transformacji, realizacji zamierzeń – ma największe znaczenie.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Grupą docelową projektu grantowego są osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 18-64 lata, które ze względu na sytuację zawodową i osobistą są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznozawodowym.

O partnerach:

Nazwa: BRC Consulting -Renata Różycka

Strona internetowa: www.brcon.pl

Adres: Brzozowa 3B/4, Wysoka, 52-200

Partner z Holandii, Daniel Weiss, to specjalista z zakresu innowacyjnych szkoleń, z zakresu zastosowania nowoczesnych technologii i metodologii Lego® Serious Play®, Business Model YOU, Agile, and Gamification, a także z wykorzystaniem modelu „Drogi Bohatera”. Jest jednym z autorów Business Model for Teams. Jako mentor projektowania biznesowego w TOURBAN (Tourism Urban & Social Tapestry), zajmuje się rozwijaniem umiejętności miękkich, z uwzględnieniem technologii cyfrowych. Przy wielu różnych europejskich projektach szkolił on trenerów, coachów, a także przedsiębiorców. Na potrzeby omawianego projektu zaprojektował on, innowacyjne warsztaty wykorzystujące model „Droga Bohatera”. 

Nazwa: Stichting forEducation

Strona internetowa: www.brickme.org

Adres: Kingsfordweg 151, Amsterdam 1043GR

Partner krajowy, BRC Consulting -Renata Różycka od 2008 roku zajmuje się szkoleniami zawodowymi i kompetencyjnymi oraz doradztwem dla firm. Jako organizacja, współpracuje ona z profesjonalnym zespołem trenerów.

Powiązanie projektu grantowego z projektem standardowym:

Projekt grantowy jest powiązany z projektem standardowym w zakresie celów, wskaźników, grupy docelowej i obszaru tematycznego wsparcia. Oba projekty obejmują wsparciem tą samą grupę osób, które ukończyły 18 rok życia, zamieszkują woj. dolnośląskie, są bezrobotne lub bierne zawodowo, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem zawodowym. Nowe rozwiązanie wypracowane w ramach projektu grantowego daje możliwość dodatkowego, rozszerzonego wsparcia osób doświadczających różnych form wykluczenia, w tym zawodowego. Zastosowanie nowej, alternatywnej stosunku do tradycyjnych metod aktywizacji społecznej i zawodowej, metody poszerza możliwości rozwoju kompetencji psychospołecznych uczestników projektu niezbędnych na rynku pracy i podejmowania działań adekwatnych do jego wyzwań (poczucie koherencji, zaradności, sensowności podejmowanych działań w celu zmiany sytuacji osobistej i zawodowej), a tym samym przyczynia się do niwelowania zidentyfikowanych barier uczestnictwa. Zastosowanie metody „podróży bohatera” dla uczestników projektu standardowego pozwoli im na uniknięcie najczęściej popełnianych błędów, które jak wynika z doświadczenia grantobiorcy są popełniane przez uczestników projektów aktywizacyjnych:

– ignorowanie potrzeby zmian,

– zdawanie się tylko i wyłącznie na siebie (badania wykazują, że wpływ sukces, nawet ten personalny mają bliscy),

– brak wiary w potencjał,

– strach, że poza strefą komfortu sobie nie poradzimy,

– nieinwestowanie w swoje umiejętności.

Dane kontaktowe dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:

NUMER TELEFONU: +48 616 621 160
ADRES E-MAIL: biuro@wsp.szkola.pl

Podróż bohatera do kariery