Nowoczesne TIK – nowoczesne kompetencje mieszkańców Mazowsza – Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości

Termin realizacji: 01.10.2016 – 30.06.2018, Obszar realizacji: województwo mazowieckie, Rekrutacja: od 01.10.2016, Udział w projekcie : Nieodpłatny

Podnieś z nami swoje kompetencje z zakresu obsługi komputera i zdobądź certyfikat ECCC!

Osoby chcące podnieść swoje kompetencje i umiejętności z zakresu obsługi komputera, zapraszamy do udziału w projekcie: „Nowoczesne TIK – nowoczesne kompetencje mieszkańców Mazowsza”.

Formularz zgłoszeniowy Uczestnika: pobierz

Siatka samooceny: pobierz

Regulamin rekrutacji: pobierz

Regulamin warunków uczestnictwa: pobierz

Oświadczenie Uczestnika: pobierz

Celem projektu jest podniesienie lub nabycie kluczowych kompetencji z Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych przez 220 osób (140K, 80M) powyżej 25 roku życia,  o niskich kwalifikacjach zawodowych, zamieszkujących w subregionie płockim/ciechanowskim.

Projekt skierowany do osób:

 • w wieku aktywności zawodowej (od 25 roku życia) – weryfikowany na podstawie numeru PESEL,
 • o niskich kwalifikacjach zawodowych (najwyżej wykształcenie średnie),
 • zamieszkujących, uczących lub pracujących na obszarze powiatów: PŁOCKI, GOSTYNIŃSKI, SIERPECKI, PŁOŃSKI, MŁAWSKI, ŻUROMIŃSKI, PRZASNYSKI, CIECHANOWSKI;        
 • chcących podnieść kompetencje  z zakresu obsługi komputera;
 • które nie uczestniczyły w tożsamych szkoleniach realizowanych w ramach PO KL.

Punkty premiujące otrzymują:

 • kobiety (+10p., minimum 140 osób w projekcie),
 • osoby powyżej 50 roku życia – weryfikowany na podstawie numeru PESEL (+10p., minimum 140 osób w projekcie),
 • osoby zamieszkujące obszary wiejskie (+10p., minimum 140 osób w projekcie),
 • osoby zamieszkujące miasta do 100 tys. Mieszkańców (+5p.)
 • osoby długotrwale bezrobotne (+10p.)
 • osoby bierne zawodowo (+5p.)
 • osoby z niepełnosprawnością (+15p.)
 • osoby z rodzin, gdzie dochód na członka rodziny nie przekracza 500zł (+10p.)
 • osoby z rodzin, gdzie dochód na członka rodziny nie przekracza 1000zł (+5p.)

Zajęcia będą odbywały się w grupach 10-osobowych, 2-4 razy w tygodniu po ok. 5 godzin lekcyjnych, w miejscu dopasowanym do preferencji grupy szkoleniowej).

W ramach projektu oferujemy możliwość odbycia szkolenia komputerowego z następujących obszarów wiedzy:

 • Informacja (DCM1),
 • Komunikacja (DCM2),
 • Tworzenie treści (DCM3),
 • Bezpieczeństwo (DCM4),
 • Rozwiązywanie problemów (DCM5).

Organizowane szkolenia:

A – szkolenia na poziomie podstawowym, trwające 84 godziny lekcyjne, dla 15 grup szkoleniowych.

B – szkolenie na poziomie średniozaawansowanym, trwające 102 godziny lekcyjne dla 7 grup szkoleniowych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy podejdą do egzaminu zewnętrznego kończącego się certyfikatem ECCC.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 61 662 11 60 lub wysyłając e-mail: biuro@wsp.szkola.pl

Formularz zgłoszeniowy wraz z siatką samooceny, prosimy dostarczyć do biura projektu lub wysłać mailowo na adres: biuro@wsp.szkola.pl

Harmonogramy:

Harmonogram zajęć gr I

Harmonogram zajęć gr II

Harmonogram zajęć gr III

Harmonogram zajęć gr IV

Harmonogram zajęć gr V

Harmonogram zajęć gr VI

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych, finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1.    Jakie kryteria musze spełnić, żeby zakwalifikować się do projektu?
Aby zakwalifikować się do projektu należy spełnić następujące kryteria:
•    Wiek 25+,
•    Niskie kwalifikacje zawodowe: wykształcenie maksymalnie średnie,
•    Miejsce zamieszkania: teren powiatów PŁOCKI, GOSTYNIŃSKI, SIERPECKI, PŁOŃSKI, MŁAWSKI, ŻUROMIŃSKI, PRZASNYSKI, CIECHANOWSKI;


2.    Jestem osobą niepełnosprawną, czy mogę brać udział w projekcie?
Tak, projekt jest dostosowany do osób z niepełnosprawnościami.

3.     Czy muszę być zameldowany na obszarze realizacji projektu?
Nie, pod uwagę brany jest fakt zamieszkania, nauki lub pracy na wskazanych obszarach.
4.    Jak mogę zapisać się do projektu?
Aby zapisać się do projektu, należy pobrać formularz aplikacyjny oraz siatkę samooceny, wypełnić go i przesłać na adres biuro@wsp.szkola.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Wielkopolska Szkoła Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań.

5.    Jak długo trwa szkolenie?
Projekt zakłada dwa poziomy szkolenia A – poziom podstawowy i B – poziom średniozaawansowany. Szkolenia na poziomie A trwają 84 godziny lekcyjne, szkolenia na poziomie B trwają 102 godziny lekcyjne.

6.    Co to jest siatka samooceny?
Siatka samooceny składa się z pięciu obszarów kompetencji cyfrowych i dwóch poziomów zaawansowania: poziomu A (podstawowego) i poziomu B (średniozaawansowanego). Poprzez skrupulatnie wypełnienie siatki samooceny, Kandydat zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej grupy szkoleniowej, w której może podnosić swoje kompetencje i umiejętności z obszarów najbardziej go interesujących i niezbędnych w rozwoju kariery zawodowej.

7.    Z jakich obszarów wiedzy mogę podnieść swoje kompetencje?
W ramach projektu oferujemy możliwość odbycia szkolenia komputerowego ze wszystkich obszarów wiedzy z wymienionych poniżej:
•    Informacja (DCM1),
•    Komunikacja (DCM2),
•    Tworzenie treści (DCM3),
•    Bezpieczeństwo (DCM4),
•    Rozwiązywanie problemów (DCM5).


8.    Gdzie odbywają się szkolenia?
Szkolenia będą odbywały się w miejscu na terenie wskazanych powiatów (pod warunkiem zebrania grupy 10 – osobowej).

9.    Czy od Uczestników pobierane są jakieś opłaty?
Nie, udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny a od Uczestników nie są pobierane żadne opłaty.
 

Całkowita wartość projektu: 554 852,50zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskiej: 443 882,00zł

Nowoczesne TIK – nowoczesne kompetencje mieszkańców Mazowsza