Inkubator skutecznego przedsiębiorcy – Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości

Projekt „Inkubator skutecznego przedsiębiorcy” o numerze: RPWP.01.03.02-30-0004/18, realizowany jest w ramach poddziałania 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, działanie 1.3. Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Oś Priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka.

 

Cel główny

Celem głównym projektu jest promowanie przedsiębiorczości poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, co zostanie osiągnięte poprzez realizację celów pośrednich projektu, którymi są:

 

 • powstanie nowej siedziby Instytucji Otoczenia Biznesu Wielkopolskiej Szkoły Przedsiębiorczości (Systemowej Szkoły Przedsiębiorczości)
 • uruchomienie pakietu usług wsparcia działalności gospodarczej dla nowopowstałych i młodych firm
 • podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw regionu wielkopolskiego poprzez współpracę zainteresowanych podmiotów z innymi instytucjami otoczenia biznesu, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, szkołami wyższymi, władzami samorządowymi
 • pokonywanie barier współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowych
 • proutworzenie sieci kooperujących podmiotów
 • uruchomienie pakietu usług wsparcia działalności gospodarczej dla nowopowstałych, młodych firm oraz firm poszukujących sukcesora
 • podniesienie dostępności do nowoczesnego sprzętu informatycznego oraz specjalistycznego oprogramowania
 • podjęcie działań wspierających transfer innowacji i technologii z sektora nauki do biznesu
 • podniesienieinnowacyjności przedsiębiorstw regionu wielkopolskiego poprzez sieciowanie podmiotów
 • zapewnienie dogodnych warunków do wypracowania i upowszechniania nowych rozwiązań w zakresie podniesienia jakości życia oraz usług zdrowotnych w tym tworzenie i rozwijanie podmiotów z tzw. trzeciego sektora,
 • wprowadzanie nowych i innowacyjnych produktów i usług na rynek
 • uzyskanie efektu synergii w ramach wypracowywanych standardów projektów i ich wsparcia
 • ograniczenie ryzyka związanego z samodzielnym wprowadzaniem przez uczestników inkubatora innowacyjnych usług lub produktów
 • zwiększenie zasobów wiedzy i umiejętności członków inkubatora
 • ułatwienie współpracy między członkami inkubatora oraz z instytucjami zewnętrznymi
 • ułatwienie nieformalnych kontaktów oraz dostępu do informacji naukowej, technicznej i biznesowej.

Celem podstawowym jest wzrost konkurencyjności podmiotów gospodarczych i otoczenia biznesu w regionie w oparciu o wzrost poziomu i zakresu współpracy oraz promowanie form współpracy w oparciu o idee Inkubatora.

Inkubator przyczyni się do rozwoju warunków do powstawania innowacji oraz znacznego postępu w rozwoju działalności podmiotów gospodarczych.

 

Planowane efekty

W ramach realizowanego projektu powstanie budynek Inkubatora skutecznego przedsiębiorcy. Dzięki wsparciu z środków unijnych możliwe będzie oferowanie zaawansowanych usług świadczonych przez instytucję otoczenia biznesu

 

 • usługi proinnowacyjne
 • usługi doradcze
 • usługi szkoleniowe
 • usługi informacyjne
 • usługa wynajmu powierzchni biurowej oraz usługi administracyjne

Pakiet usług przeznaczony będzie dla zdefiniowanych poniżej grup docelowych:

 

 • Osoby w tym młode, które chcą rozpocząć własną działalność lub ją prowadzące
 • Osoby, które chcą przekazać własny biznes w dobre ręce, a nie posiadają sukcesorów „wewnątrz rodziny”
 • Osoby chcące założyć własną działalność w 3 sektorze

 

Wartość projektu: 5 930 684,85 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 3 891 890,75 PLN

 

Regulamin „Inkubatora Skutecznego Przedsiębiorcy”

Zachęcamy do pobrania regulaminu

 

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ISP


Harmonogram szkoleń

Inkubator skutecznego przedsiębiorcy