Gra na zmianę – Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości

Realizator: Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości

Partner Ponadnarodowy 1 – CENTRO DE INNOVACIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ARAGÓN (Hiszpania)
Partner Ponadnarodowy 2 – ASSOCIAZIONE „LET’S KEEP LEARNING” ONLUS (Włochy)

Termin realizacji: od 2020-01-01 do 2021-02-14
Numer wniosku: RPWP.07.01.02-30-0011/18

Numer projektu: W.15.I.2019

Wartość projektu: 98 624,00
Kwota dofinansowania z UE: 98 624,00

Cel projektu grantowego: Celem projektu jest stworzenie przy współpracy ponadnarodowej, gry symulacyjnej przeznaczonej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mającej na celu przełamywanie ich barier, zwiększenie motywacji i pomoc w aktywizacji społecznej oraz zawodowej.

Cel zostanie zrealizowany poprzez: wspólne z partnerem wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań

Innowacyjna metoda aktywizacji zawodowej w postaci gry symulacyjnej, zostanie zastosowana w poza projektową praktykę Wielkopolskiej Szkoły Przedsiębiorczości, do rozszerzenia pomocy osobom bezrobotnym/ biernym zawodowo, niepełnosprawnym, dla kobiet i osób w wieku powyżej 50 roku życia. Gra symulacyjna z wykorzystaniem elementów coachingu systemowego, pomoże zrealizować, odkryć osobiste i zawodowe cele gracza.

Gra w innowacyjny sposób pomaga uruchomić wyobraźnie, przenieść się w świat gry, co czyni ją nowym wariantem aktywizacji zawodowej. Pomoże zwiększyć motywacje, aktywizować i przełamywać blokady uczestników w trudnościach w określeniu kierunku rozwoju edukacyjno-zawodowego, wyznaczania celów, podejmowaniem decyzji i ich wdrażania, przełamaniem stresu oraz odkryciem swoich zasobów.

Wykorzystana jako element edukacji w zajęciach z młodzieżą, osobami starszymi, niepełnosprawnymi.  Gra symulacyjna może stać się nieodłącznym elementem pracy psychologów/doradców zawodowych/menadżerów.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby bez zatrudnienia (bierne zawodowo, bezrobotne), w tym:

  • osoby z niepełnosprawnościami (stopień znaczny lub umiarkowany)
  • korzystających z pomocy społecznej
  • korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
  • spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczający wielokrotnego wykluczenia społecznego.Grupa oddalona od rynku pracy, wymagająca aktywizacji zarówno społecznej jak i zawodowej.

Gra symulacyjna:

Gra symulacyjna, czyli rezultat projektu polegać będzie na odtworzeniu różnych warunków środowiska, funkcji i zachowań, zarówno przy podejmowaniu zatrudnienia jak i w określonych sytuacjach w życiu i w pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W dogodny sposób, gracz indywidulanie wyznacza swój własny, realny cel gry, (osobisty, lub zawodowy), który chciałby osiągnąć na koniec gry.  Zostaje ustawiony na planszy wraz z wcześniej przemyślanymi pozostałymi elementami.

Wejście w postać gracza, wyznaczającego własny cel, pozwoli na praktyczną naukę zachowania w określonych warunkach. Nauczy uczestników panowania nad stresem i przełamania lęku przed powrotem/wejściem na rynek pracy. Pozwoli poznać własne dobre oraz gorsze strony oraz udostępni możliwość ich przezwyciężenia. Wesprze praktyczne umiejętności i kompetencje.

Działania podejmowane w ramach projektu:

Rozwiązanie będzie wypracowane w ścisłej współpracy z partnerem ponadnarodowym, który wyróżnia się swoim doświadczeniem w zakresie gier symulacyjnych. Na każdym etapie realizacji projektu partner będzie zaangażowany w wypracowanie rozwiązania, w szczególności programu warsztatów i sesji indywidualnych.

Rozwiązanie składać się będzie z następujących elementów:

  • program szkolenia/testowania gry dla prowadzących
  • program warsztatów grupowych z zastosowaniem gry symulacyjnej
  • program sesji indywidulanych z zastosowaniem gry symulacyjnej

Działania skierowane do grupy docelowej:

Udział w testowaniu gry symulacyjnej (2 grupy testowe po 12 osób w każdej).

Grupie docelowej projektu standardowego, czyli osobom poszukującym zatrudnienia, będącym w trudnej sytuacji, gra ułatwi przebycie ścieżki reintegracji społecznej i zawodowej. Gra pozwoli uczestnikom przeanalizować swoje zachowania, zdobyć większą świadomość konsekwencji swoich zachowań, nabyć nowe kompetencje społeczne – poznać nowe narzędzia radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi i konfliktowymi, w konsekwecji stymulując zmianę nawyków i ułatwiając uporanie się z sytuacjami w codziennym życiu.

Materiały do pobrania


Dane kontaktowe dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:

NUMER TELEFONU: +48 616 621 160
ADRES E-MAIL: biuro@wsp.szkola.pl

Gra na zmianę