Gra na zmianę – Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości

Realizator: Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości

Partner Ponadnarodowy 1 – CENTRO DE INNOVACIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ARAGÓN (Hiszpania)
Partner Ponadnarodowy 2 – ASSOCIAZIONE „LET’S KEEP LEARNING” ONLUS (Włochy)

Termin realizacji: od 2020-01-01 do 2021-02-14
Numer wniosku: RPWP.07.01.02-30-0011/18

Numer projektu: W.15.I.2019

Wartość projektu: 98 624,00
Kwota dofinansowania z UE: 98 624,00

Celem projektu jest stworzenie i wdrożenie do realizacji gry symulacyjnej przeznaczonej dla osób zagrożonych wykluczenie społecznym, mającej na celu przełąmywać ich bariery, zwiększyć motywację i pomóc w aktywizacji społecznej oraz zawodowej.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby bez zatrudnienia (bierne zawodowo, bezrobotne) w tym:

-osoby z niepełnosprawnościami (stopień znaczny lub umiarkowany)

-korzystających z pomocy społecznej

-korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

-spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczający wielokrotnego wykluczenia społecznego.Grupa oddalona od rynku pracy, wymagająca aktywizacji zarówno społecznej jak i zawodowej.

Działania skierowane do grupy docelowej:

Udział w testowaniu gry symulacyjnej (2 grupy testowe po 12 osób w każdej)

Grupie docelowej projektu standardowego, czyli osobom poszukującym zatrudnienia, będącym w trudnej sytuacji, gra ułatwi przebycie ścieżki reintegracji społecznej i zawodowej. Gra pozwoli uczestnikom przeanalizować swoje zachowania, zdobyć większą świadomość konsekwencji swoich zachowań, nabyć nowe kompetencje społeczne – poznać nowe narzędzia radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi i konfliktowymi, w konsekwecji stymulując zmianę nawyków i ułatwiając uporanie się z sytuacjami w codziennym życiu.

Dane kontaktowe dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:

NUMER TELEFONU: +48 616 621 160
ADRES E-MAIL: biuro@wsp.szkola.pl

Gra na zmianę